Allmänna villkor för B2B IT-Partner

Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som B2B IT-Partner AB (”B2B”) utför på uppdrag av kund (”Kunden”). Villkoren utgör en integrerad del av avtalet avseende tillhandahållande av IT-tjänster som träffas mellan B2B och Kunden.

1. Avtalsstruktur m.m.
1.1 Parternas avtal (”Avtalet”) består av (i) undertecknat huvudavtal (”Huvudavtalet”), (ii) dessa allmänna villkor, (iii) tjänstebeskrivningar med vissa avtalsvillkor (”Tjänsteavtal”).
1.2 Kunden kan ha flera olika Tjänsteavtal med B2B. Av respektive Tjänsteavtal framgår kommersiella villkor för den aktuella Tjänsten, såsom avtalad startdag, avtals- och uppsägningstid, tillämpliga priser och eventuella avtalade servicenivåer. Av Tjänsteavtalet framgår dessutom de specifika krav och förutsättningar som gäller för Tjänsten.
1.3 Om Tjänsteavtal innehåller villkor som avviker från innehållet i dessa villkor, ska sådana avvikande villkor äga företräde framför dessa allmänna villkor endast om detta uttryckligt framgår med angivande av den/de punkter i de allmänna villkoren som inte ska gälla mellan parterna.

2. Tjänsterna
2.1 B2B tillhandahåller standardiserade IT-funktioner samt resurser för konsult- och utvecklingsuppdrag. Detta Avtal omfattar de tjänster och aktiviteter som anges i Huvudavtalet (eller som senare beställts av Kunden) och som närmare specificeras i Tjänsteavtal (”Tjänsterna”).
2.2 Båda parter ska utföra sina åtaganden med för ändamålet lämplig, kvalificerad och kompetent personal. Åtagandena ska utföras på ett fackmannamässigt sätt och, såvida inte annat avtalats, i enlighet med de processer och standarder som B2B normalt tillämpar.
2.3 B2B svarar för att dess personal har den utbildning/erfarenhet som krävs för att tillhandahålla Tjänsterna. För programvara eller system som är specifika för Kunden svarar Kunden för nödvändig utbildning för B2B:s personal.
2.4 B2B har ansvarsförsäkring för sina anställda.
2.5 Tjänsterna kräver uppkoppling mot Internet, om inte annat anges i Tjänsteavtal. Part ansvarar för att åtkomst till Internet finns tillgängligt hos respektive part.
2.6 Uppsägning kan avse Avtalet som helhet eller, om Kunden har flera Tjänsteavtal, en eller flera enskild-/a Tjänst-/er. Avtals- och uppsägningstid för respektive Tjänst framgår av respektive Tjänsteavtal. Om inte annat avtalats, förlängs Tjänsteavtal med ett (1) år åt gången såvida inte Tjänsteavtalet har sagts upp senast sex (6) månader före utgången av aktuell avtalsperiod.

3. Felanmälan och support
3.1 I Tjänsterna ingår användarsupport i den utsträckning som framgår av Tjänsteavtalet. Kund ska göra felanmälan på det sätt som anges i Tjänsteavtalet.
3.2 Föreligger fel i Tjänsterna som B2B svarar för, ska B2B med den skyndsamhet omständigheterna kräver avhjälpa felet om så är möjligt. B2B ansvarar för sådant fel i enlighet med punkt 11-12 nedan.

4. Kundens åtagande
4.1 Såvida inte annat överenskommits i Tjänsteavtalet, ansvarar Kunden för:
a) Att ge B2B tillgång till de lokaler, utrustning och programvara hos Kunden som erfordras för att tillhandahålla Tjänsterna;
b) Att lämna erforderliga uppgifter till B2B, samt granska handlingar och meddela beslut som är nödvändiga för att B2B ska kunna tillhandahålla Tjänsterna;
c) Snarast meddela B2B om alla eventuella förändringar hos Kunden som kan påverka B2B och/eller Tjänsterna; och
d) Fel eller brist i Kundens utrustning eller Kundens programvara.
4.2 Kunden är fullt ansvarig för att upprätthålla säkerheten över sin IT- miljö såsom nätverk, applikationer och inloggningsuppgifter, om inte detta ingår som ett uttryckligt åtagande för B2B inom ramen för Tjänsterna. Kunden är vidare alltid ansvarig för att säkerställa en säker hantering av inloggningsuppgifter, lösenord och liknande. Om Tjänsterna inkluderar drifttjänster, kan B2B:s ansvar aldrig omfatta annat än den hård- och mjukvara som specificerats i Tjänsteavtalet.

5. Övertagande, försening m.m.
5.1 B2B ska tillhandahålla Tjänsterna från avtalad startdag, vilken anges i Tjänsteavtalet. Om B2B ska överta ansvar från Kunden eller annan leverantör för tillhandahållande av Tjänsterna äger B2B, såvida inte annat avtalats, rätt till ersättning enligt gällande prislista för arbete i samband med sådant övertagande.
5.2 Om parterna avtalat om genomförande av acceptanstest för viss Tjänst, ska sådant test genomföras gemensamt av parterna. Eventuell brist i Tjänst som upptäcks vid sådant acceptanstest ska dokumenteras skriftligt. Faktisk startdag för Tjänsterna infaller när Kunden godkänt acceptanstestet eller omständigheter för godkännande enligt punkt 5.3 föreligger.
5.3 Kunden ska godkänna acceptanstest om (i) Tjänst kan tillhandahållas av B2B enligt Avtalet, (ii) Kunden inte riktat befogad anmärkning mot Tjänsten inom av B2B uppställd skälig tidsperiod från det att B2B menar att Tjänsten är tillgänglig, (iii) Kunden använder Tjänsten (helt eller delvis) i sin verksamhet, eller (iv) Tjänsten inte i väsentligt avseende avviker från Avtalet.
5.4 Om faktisk startdag infaller efter avtalad startdag på grund av omständighet som B2B svarar för enligt Avtalet, ska B2B anses vara i försening. Vid sådan försening ska B2B och Kunden gemensamt tillsätta extra resurser för att begränsa och minimera Kundens olägenhet av förseningen. Om försening som B2B ansvarar för förelegat i mer än tio (10) veckor, ska Kunden äga rätt att, som exklusiv påföljd, frånträda det aktuella Tjänsteavtalet om B2B inte inom fjorton (14) dagar från det att B2B erhållit skriftligt meddelande från Kunden där denne påkallar sina rättigheter enligt denna bestämmelse, har avhjälpt dokumenterade brister i Tjänsten.
5.5 B2B svarar inte för försening som beror på Kunden, omständighet som Kunden svarar för eller force majeure enligt punkt 13. Om försening orsakas av sådan omständighet, ska B2B äga rätt till skälig framflyttning av avtalad startdag.

6. Avgifter och betalning
6.1 Tillämpliga priser och avgifter framgår av Tjänsteavtalet. Alla belopp anges i SEK exklusive moms. Om inte annat överenskommits, ska B2B fakturera Kunden månadsvis i förskott varvid betalning ska erläggas av Kunden senast trettio (30) dagar efter fakturadatum.
6.2 För arbete som inte ingår i Tjänsterna utgår, i tillägg till de avgifter som anges i Tjänsteavtalet, ersättning i enlighet med B2B:s vid tidpunkten för arbetets utförande gällande prislista.
6.3 Om inte annat särskilt har avtalats så äger B2B rätt, men inte skyldighet, att justera tillämpliga priser och avgifter enligt följande:
a) B2B äger rätt men inte skyldighet att årligen justeras tillämpliga priser och avgifter i enlighet med förändringarna i Statistiska Centralbyråns Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor (AKI). Sådan förändring ska gälla från 1 januari varje år varvid det preliminära indextalet för närmast föregående september månad jämfört med det preliminära indextalet för september månad för året dessförinnan ska tjäna som beräkningsgrund;
b) B2B äger vidare rätt, men inte skyldighet, att en gång per kalenderår justera tillämpliga priser och avgifter genom skriftligt meddelande till Kunden. Sådan ändring får inte träda ikraft tidigare än fyrtiofem (45) dagar efter det att meddelande därom har avsänts. Om B2B:s ändring av priser och avgifter innebär en väsentlig kostnadsökning för Kunden, och B2B inte kan visa att sådan ändring beror på en faktisk kostnadsökning för B2B eller förändringar på marknaden som inverkar på Tjänsterna, äger Kunden rätt att säga upp Avtalet med tre (3) månaders uppsägningstid varvid tidigare priser och avgifter ska tillämpas under uppsägningstiden. Vid försenad eller bristande betalning från Kunden äger B2B rätt till dröjsmålsränta enligt lag, påminnelseavgift och inkassoavgift enligt lag.
6.4 Vid försenad eller bristande betalning från Kunden äger B2B rätt till dröjsmålsränta enligt lag, påminnelseavgift och inkassoavgift enligt lag.
6.5 Om full betalning inte mottagits inom tjugo (20) dagar från B2B:s skriftliga betalningspåminnelse, äger B2B rätt att: (i) omedelbart avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna, och/eller (ii) säga upp Avtalet med omedelbar verkan enligt punkt 19.1 nedan.

7. Ärendehantering
7.1 Om Kunden under avtalstiden önskar ändra viss Tjänsts karaktär, omfattning eller innehåll, ska sådant önskemål framställas skriftligen till B2B.
7.2 Vid B2B:s mottagande av önskemål om ändring enligt punkt 7.1 ovan, ska B2B inom skälig tid ge besked om hur ändringen påverkar Tjänsten med avseende på pris, servicenivåer och eventuell annan kvalitetspåverkan. För att ändringen ska träda ikraft ska ändringen dokumenteras skriftligen och undertecknas av båda parter.
7.3 B2B har rätt att fritt (i) byta, uppdatera eller uppgradera B2B:s programvara eller utrustning, (ii) med beaktande av punkt 17.3 nedan, ändra plats från vilken Tjänsterna tillhandahålls, och/eller (iii) ändra tillämpliga processer. Detta gäller endast under förutsättning att sådan ändring inte är till väsentlig och bestående nackdel för Kunden.
7.4 Ändring av antal behöriga användare av Tjänsten kan göras av Kunden genom det gränssnitt som meddelas av B2B från tid till annan. Sådan ändring är bindande för Kunden och kräver inte skriftlig överenskommelse enligt punkt 7.1-7.2 ovan. Kunden bekräftar och accepterar att antalet användare inte under några omständigheter får understiga, d.v.s. B2B ska som ett minimum alltid ha rätt att fakturera Kunden för, åttio procent (80 %) av det avtalsvärde som anges i Tjänsteavtalet.

8. Dokumentation
8.1 B2B ska tillhandahålla den dokumentation som anges i tillämpligt Tjänsteavtal. Om inte annat avtalats ska sådan dokumentation ska vara upprättad på svenska eller engelska och hållas tillgänglig för Kunden utan dröjsmål.

9. Samarbete
9.1 Såvida inte särskild samverkansorganisation framgår av Tjänsteavtalet, ska de kontaktpersoner som anges i Huvudavtalet vara ansvariga för samarbetet under detta Avtal. Part kan byta kontaktperson genom meddelande till motparten enligt punkt 21.6 nedan.
9.2 Parternas kontaktpersoner ska hålla möten på Kundens begäran för att säkerställa kundnöjdhet och kvalitet i Tjänsterna.

10. Underleverantörer
10.1 B2B har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta Avtal. B2B ansvarar gentemot Kunden för sådana underleverantörers handlande såsom för eget handlande.

11. Servicenivå och avvikelse
11.1 Om särskild servicenivå för Tjänst har avtalats i Tjänsteavtalet, åtar sig B2B att tillhandahålla Tjänsten i enlighet med sådan avtalad servicenivå.
11.2 Vid avvikelse från eventuell avtalad servicenivå, äger Kunden rätt till den påföljd som anges i Tjänsteavtalet. Om sådan påföljd angivits, utgör den exklusiv påföljd för avvikelse från den aktuella servicenivån.
11.3 Om påföljd för avvikelse från avtalad servicenivå inte framgår av Tjänsteavtalet gäller följande. Om Tjänsten understigit avtalad servicenivå under fyra (4) månader i följd, äger Kunden såsom exklusiv påföljd rätt till prisreduktion motsvarande den skada som Kunden kan påvisa, dock maximalt femton procent (15 %) av en månatliga avgiften för den aktuella Tjänsten.
11.4 Om och i den mån parterna i Avtalet överenskommit en exklusiv påföljd innebär detta att Kunden inte har rätt till skadestånd eller annan ersättning p.g.a. avvikelse från servicenivå, eller annat fel i Tjänsterna, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

12. Ansvarsbegränsning
12.1 B2B ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som B2B orsakat Kunden genom försummelse, oavsett rättslig grund för Kundens krav.
12.2 B2B ansvarar inte för skada förorsakad av (i) tredjepartsprodukt eller (ii) modifieringar eller ändringar av Tjänsterna som gjorts av annan än B2B.
12.3 B2B ansvarar inte under några omständigheter för Kundens uteblivna vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av data, Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller indirekt skada eller följdskada av vad slag det vara må.
12.4 B2B:s sammanlagda och totala ansvar under Avtalet avseende en eller flera händelser (oavsett om dessa har samband med varandra eller inte) ska inte i något fall överstiga femton (15) procent av ett belopp motsvarande den sammanlagda årsavgiften för Tjänsterna.
12.5 B2B ansvarar inte för skada om inte Kunden skriftligen reklamerat till B2B senast trettio (30) dagar efter att Kunden upptäckt, eller bort ha upptäckt, den aktuella skadan eller förlusten, dock alltid senast sex (6) månader från det att skadan uppstod.

13. Force Majeure
13.1 Om fullgörande av något av parts åtaganden enligt Avtalet förhindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom lagbud, arbetskonflikt, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, myndighetsbestämmelser, inskränkningar i fråga om drivkraft, varor och energi eller fel eller försening i leveranser från underleverantör på grund av omständigheter som här angetts, ska detta utgöra befrielsegrund som medför tidsförskjutning och befrielse från påföljder, förutsatt att part som inte kan fullgöra genast meddelat den andra parten därom. Om Avtalets fullgörelse förhindras mer än sex (6) månader äger part säga upp Avtalet.

14. Revision
14.1 B2B, B2B:s licensgivare och/eller tillsynsmyndigheter ska äga rätt att på egen bekostnad granska Kundens uppfyllande av sina åtaganden enligt Avtalet, inklusive men inte begränsat till antalet användare av Tjänsten. Om sådan granskning utvisar att Kunden har betalat för lite avgifter till B2B enligt Avtalet, ska Kunden (utan att begränsa B2B:s övriga rättigheter enligt Avtalet) omedelbart erlägga (i) ersättning för B2B:s kostnader för sin granskning/revision enligt denna punkt, och (ii) skillnaden mellan erlagda avgifter och det belopp som Kunden rätteligen skulle ha erlagt.

15. Sekretess
15.1 Vardera part förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som företags- eller affärshemlighet eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet. Information som parten angivit vara konfidentiell ska alltid omfattas av sekretess enligt denna punkt 15. Part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande härav.
15.2 Parts åtagande om sekretess enligt punkt 15.1 gäller inte sådan konfidentiell information som: (i) vid mottagandet redan var känd för den mottagande parten; (ii) är eller har blivit allmänt tillgänglig eller känd utan att den mottagande parten brutit mot sekretessåtagandet; (iii) den mottagande parten på behörigt sätt erhållit från en tredje part som inte är bunden av sekretessåtagande i förhållande till den utlämnande parten; eller (iv) det åligger den mottagande parten att göra allmänt tillgängligt genom domstolsutslag, myndighetsbeslut eller i övrigt enligt föreskrift i lag. Parts sekretesskyldighet enligt Avtalet gäller under avtalstiden samt även för en period om fem år efter det att Avtalet har upphört att gälla.
15.3 Kunden svarar själv för allt innehåll som – i förekommande fall – överförs till B2B genom Tjänsterna. Innehåll och utformning av sådan information får inte bryta mot lag eller i övrigt anses opassande, oetiskt, stötande eller i något avseende skada B2B eller annan. Vid Kundens överträdelse av ovanstående, har B2B rätt att agera enligt punkt 6.5 ovan.
15.4 Kunden är ansvarig för eventuella nödvändiga tillstånd som krävs för att sprida, ta emot eller lagra den information som i förekommande fall överförs till B2B genom Tjänsterna.

16. Kundens information
16.1 Information som lagras hos B2B inom ramen för Tjänsterna skyddas av avancerad säkerhetsteknik och i enlighet med branschpraxis. Data som skickas till Kunden vid nyttjande av Tjänsterna är krypterad, under förutsättning att Kunden beställt sådan kryptering särskilt. Kundens information säkerhetskopieras dagligen, om inte annat överenskommits.
16.2 B2B har, med undantag för nödvändig fakturerings- eller systemadministration i syfte att uppfylla B2B:s åtaganden enligt detta Avtal, ej tillåtelse att kontrollera Kundens information som lagras i Tjänsterna. B2B äger dock rätt att för statistiska och kommersiella ändamål insamla avidentifierad information om Kundens och dess användares användning av Tjänsterna.
16.3 Kunden, på egen hand eller genom tredje part (som kan vara anvisad av B2B), svarar för kommunikation mellan Kundens nätverk och det datacenter där Tjänsten utförs. Även om B2B lagrar all information i en säker driftsmiljö enligt punkt 16.1, inser och bekräftar Kunden att all dataöverföring via Internet medför risker och att säkerheten vid sådan dataöverföring aldrig kan garanteras. B2B ansvarar därför inte för intrång eller avbrott vid överföringar via Internet.

17. Behandling av personuppgifter
17.1 B2B kommer vid fullföljandet av Avtalet att Behandla personuppgifter (”Personuppgifter”) för Kundens räkning så som Kundens personuppgiftsbiträde. Kunden är personuppgifts-ansvarig för Behandlingen av Personuppgifterna.
17.2 Definitioner med stor begynnelsebokstav som används i denna punkt ska, om inget annat uttryckligen anges, ha den innebörd och betydelse som framgår i första hand av tillämplig dataskyddslagstiftning (”Dataskyddsregler”) och annars av Avtalet om inte omständigheterna uppenbarligen talar för annan tolkningsordning.
17.3 B2B och den eller de personer som arbetar under B2Bs ledning ska endast Behandla Personuppgifter i enlighet med Kundens dokumenterade instruktioner och inte för andra ändamål än dem som B2B anlitats för, såvida inte denna Behandling krävs enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som B2B eller Underbiträde omfattas av, och i så fall ska B2B informera Kunden om det rättsliga kravet innan uppgifterna Behandlas, såvida sådan information inte är förbjuden med hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt denna rätt. Instruktionerna ska ange föremålet för Behandlingen, Behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av Personuppgifter och kategorier av registrerade. De instruktioner som gäller vid Avtalets träffande framgår av respektive Tjänsteavtal. Utöver de särskilda instruktioner som framgår av respektive Tjänsteavtal ska denna punkt 17 och Avtalet i övrigt anses utgöra Kundens instruktioner till B2B avseende Behandling av Personuppgifter. Kunden ska omedelbart informera B2B om förändringar vilka påverkar B2Bs skyldigheter enligt denna punkt 17. B2B ska omedelbart informera Kunden om B2B anser att en instruktion strider mot Dataskyddsregler.
17.4 B2B ska bistå Kunden med att se till att skyldigheterna enligt artiklarna 32–36 i Dataskyddsförordningen fullgörs, med beaktande av typen av Behandling och den information som B2B har att tillgå.
17.5 B2B ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs enligt Dataskyddsregler för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken och för att skydda de Personuppgifter som Behandlas, varvid Kunden härmed godkänner B2B:s säkerhetsåtgärder enligt punkt 16 ovan. B2B ska även vidta samtliga åtgärder som krävs enligt artikel 32 i Dataskyddsförordningen.
17.6 B2B åtar sig att utan onödigt dröjsmål efter att ha fått vetskap om en personuppgiftsincident underrätta Kunden.
17.7 B2B åtar sig att säkerställa att personer med behörighet att Behandla Personuppgifterna har åtagit sig att iaktta sekretess för sådan Behandling eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.
17.8 Om det till B2B kommer in en begäran från en Registrerad, Tillsynsmyndighet eller Tredje part om att få ta del av Personuppgifter som B2B Behandlar för Kundens räkning ska B2B utan dröjsmål vidarebefordra begäran till Kunden. B2B har inte rätt att företräda Kunden eller agera för Kundens räkning gentemot Tillsynsmyndighet om sådan skyldighet inte följer av lag. B2B, eller den som arbetar under B2Bs ledning, får inte lämna ut Personuppgifter eller annan information om Behandlingen av Personuppgifter utan uttrycklig instruktion om detta från Kunden om inte sådan skyldighet föreligger enligt gällande Dataskyddsregler.
17.9 B2B ska genom tekniska och organisatoriska åtgärder, som med hänsyn till Behandlingens art är lämpliga, hjälpa Kunden i den mån det är möjligt så att Kunden kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran från en Registrerad vid en Registrerades utövande av sina rättigheter enligt kapitel III i Dataskydds-förordningen samt lämna ut Personuppgifter när så krävs enligt tillämplig nationell lagstiftning.
17.10 Överföring av Personuppgifter av B2B eller av Underbiträde till en plats utanför EES-området får vidtas förutsatt att vid var tid gällande krav för sådan överföring enligt Dataskyddsregler uppfylls.
17.11 Personuppgifter får Behandlas av ett Underbiträde under förutsättning att B2B ingår ett skriftligt avtal i vilket Underbiträdet åläggs motsvarande skyldigheter i fråga om dataskydd som B2B åläggs enligt denna punkt 17. Om ett Underbiträde inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd ska B2B vara ansvarig för utförandet av Underbiträdets skyldigheter i relation till Kunden. B2B åtar sig att informera Kunden om eventuella planer på att anlita nya Underbiträden eller ersätta Underbiträden. Kunden har rätt att invända mot sådana förändringar. Sådan invändning får endast hänföra sig till objektiva grunder.
17.12 B2B ska ge Kunden tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som följer av Dataskyddsförordningen och denna punkt 17 har fullgjorts, inom skälig tid efter sådan begäran framställts av Kunden till B2B. B2B ska möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av Kunden eller av en annan oberoende revisor som har bemyndigats av Kunden och som B2B skäligen kan acceptera.
17.13 För det fall att de skyldigheter som föreskrivs B2B enligt denna punkt 17 är förenliga med omfattande arbete för B2B ska B2B ha rätt till skälig ersättning från Kunden. B2B har även rätt till skälig ersättning för samtligt arbete och samtliga kostnader som beror på särskilda instruktioner från Kunden för Behandlingen som går utöver de funktioner och den säkerhetsnivå som följer av de tjänster som B2B normalt erbjuder.
17.14 Om B2B, den som arbetar under B2Bs ledning eller av B2B anlitat Underbiträde, Behandlar Personuppgifter i strid med denna punkt 17 eller de lagenliga anvisningar som Kunden har lämnat ska B2B med beaktande av de ansvarsbegränsningar som följer av punkt 12, ersätta Kunden för den direkta skada som Kunden har orsakats på grund av den felaktiga Behandlingen.
17.15 Denna punkt 17 gäller från dess undertecknande och så länge som B2B Behandlar Personuppgifter för Kundens räkning.
17.16 Vid Avtalets upphörande ska B2B, beroende på Kundens val såsom det meddelas till B2B, radera eller återlämna alla Personuppgifter till Kunden och säkerställa att varje Underbiträde gör detsamma. Om Kunden inte lämnar meddelande om att Personuppgifter ska återlämnas ska B2B radera uppgifterna senast 90 dagar efter Avtalets upphörande. B2B ska radera eventuella befintliga kopior såvida inte lagring av Personuppgifterna krävs enligt unionsrätten eller medlemsstats nationella rätt.
17.17 Om Dataskyddsregler ändras under tiden för denna punkt 17, eller om Tillsynsmyndighet utfärdar riktlinjer, beslut eller föreskrifter kring tillämpningen av Dataskyddsregler som föranleder att denna punkt 17 inte uppfyller de krav som ställs på ett personuppgiftsbiträdesavtal ska B2B och Kunden i god anda diskutera nödvändiga förändringar av eller tillägg till denna punkt 17 för att tillgodose sådana nya eller tillkommande krav.
17.18 I övrigt ska vad som sägs i Avtalet äga tillämpning även för B2Bs Behandling av Personuppgifter och åtagandena under denna punkt 17. Vid konflikt mellan bestämmelserna i Avtalet och denna punkt 17 ska dock bestämmelserna i denna punkt 17 äga företräde i förhållande till all Behandling av Personuppgifter och inget i Avtalet ska anses begränsa eller ändra åtaganden i denna punkt 17 i den mån att detta skulle medföra att någon part inte uppfyller kraven enligt Dataskyddsregler.

18. Immateriella rättigheter
18.1 Kunden ansvarar för att nödvändiga licensavtal har ingåtts för programvara som parterna överenskommit att Kunden ska ha licensavtal med programvaruleverantören. Kunden svarar för att B2B enligt sådant licensavtal äger rätt att använda programvaran i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla Tjänst. B2B ansvarar för att nödvändiga licensavtal har ingåtts för programvara där parterna har överenskommit att B2B ska ha licensavtal med programvaruleverantören.
18.2 Om och i den mån viss Tjänst innehåller utveckling av ny eller ändrad funktionalitet, gäller följande såvida inte annat uttryckligen framgår av Avtalet. Alla immateriella rättigheter (inklusive upphovsrätt, mönsterrätt, varumärken, patent och kretsmönster) till ny eller ändrad funktionalitet ska tillfalla B2B och Kunden ges, under förutsättning att tillämpliga avgifter har erlagts till B2B, en icke- exklusiv, icke-överlåtbar och evig licens att använda sådan funktionalitet i Kundens egen verksamhet.

19. Förtida uppsägning
19.1 Vardera parten äger rätt att, genom skriftligt meddelande till motparten, säga upp Avtalet till omedelbart upphörande: (i) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom; eller (ii) om den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, inleder företagsrekonstruktion, inställer sina betalningar eller i övrigt kan anses ha kommit på obestånd.
19.2 Vid B2B:s uppsägning med anledning av Kundens avtalsbrott ska Kunden hålla B2B skadeslös avseende samtliga de förpliktelser mot tredje man som B2B iklätt sig med anledning av Avtalet vid den tidpunkt när Avtalet upphör samt ersätta B2B för B2B:s eventuella övriga kostnader, skador eller förluster med anledning av avtalsbrottet. Vid Kundens uppsägning pga B2B:s avtalsbrott är Kunden berättigad till skadestånd med de begränsningar som följer av detta Avtal men är inte berättigad att återfå någon avgift erlagd för Tjänster som har utförts fram till och med dagen för uppsägningen.

20. Avveckling
20.1 Vid Avtalets upphörande (helt eller delvis) ska (i) Kunden omedelbart upphöra att använda den/de aktuella Tjänst-/erna, (ii) vardera Part i enlighet med den andra Partens instruktion, snarast återlämna, förstöra eller radera den andra Parten tillhörig konfidentiell information samt annat material som överlämnats, och (iii) vardera Part upphöra med all användning av den andra Partens immateriella rättigheter. Om upphörandet endast avser viss Tjänst, ska denna punkt tillämpas endast beträffande den aktuella Tjänsten.
20.2 Vid Avtalets upphörande ska Parterna vara varandra behjälpliga med att överföra data och annan information till av respektive Part anvisad leverantör och i övrigt vidta de åtgärder som är beskrivna i Avtalet. Sådan assistans från B2B ska debiteras Kunden löpande enligt B2B:s vid var tid gällande prislista varvid B2B äger rätt att begära kontant betalning i förskott för att utföra arbetet.

21. Övrigt
21.1 B2B äger rätt att, om inte Kunden skriftligen motsätter sig det, ange Kunden som en av sina kunder i sin marknadsföring och äger då även rätt att använda Kundens firma och varumärke samt länka till Kundens webbplats. Kunden får dock inte anges som referenskund i upphandlingar eller liknande utan att i förväg ha lämnat godkännande därtill. Utöver detta äger ingendera part rätt att utnyttja den andra Partens namn eller varumärken/logotyper för marknadsföring av produkter och tjänster.
21.2 Part har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan den andre Partens i förväg inhämtade skriftliga medgivande. B2B äger dock rätt att fritt överlåta rätten enligt Avtalet att ta emot betalningar från Kunden utan Kundens medgivande.
21.3 Tillägg till och ändringar av detta Avtal ska för att vara bindande upprättas skriftligen och undertecknas av båda Parter. Tjänsterna kan ändras i enlighet med punkt 7 och vad som i övrigt framgår av Avtalet.
21.4 Skulle någon bestämmelse i detta Avtal helt eller delvis befinnas vara ogiltig, ska ogiltigheten inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska skälig jämkning av Avtalet ske.
21.5 Detta Avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som har föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.
21.6 Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller e-postmeddelande till motpartens hos Bolagsverket registrerade adress. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: (i) om avlämnat med bud: vid överlämnandet; (ii) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran, eller (iii) om avsänt med e-post: vid mottagandet av bekräftelse på att e-postmeddelande har mottagits.

22. Tvist
22.1 Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras enligt svensk lag med undantag för internationella privaträttsliga regler.
22.2 Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Vi hjälper er på resan mot en IT som klarar verksamhetens framtida krav.